7/2015 (II.17.) MvM rendelet

7/2015. (II. 17.) MvM rendelet
az Európai Mezo˝gazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról


A mezo˝gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiro˝l szóló 2007. évi XVII.
törvény 81. § (3) bekezdés a), f) és h) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a mezo˝gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiro˝l szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréro˝l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréro˝l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmu˝velésügyi
miniszterrel egyetértésben
a következo˝ket rendelem el:
1. Az Európai Mezo˝gazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet módosítása
1. § (1) Az Európai Mezo˝gazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 17. §-a a
következo˝ (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) Az R. 71. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EMVA-ból
társfinanszírozott intézkedések esetében - teljes egészében kötelezo˝, közvetlenül
alkalmazandó közösségi jogi aktus eltéro˝ rendelkezése hiányában - 2015. december
31. napját követo˝en nem teljesítheto˝ kifizetés."
(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következo˝
rendelkezés lép:
"(4) A 3. számú melléklet SZJ 74.4 vagy TESZOR 7311, 58114, 58133, 58143,
59113, 60103, 63112 szám alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK
rendelet VI. mellékletének 2.2. pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok
készítésére, valamint a megvalósult mu˝velet népszeru˝sítésére fordíthatók."
 

Forrás: www.kozlonyok.hu