Pályázat integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére

A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról
 
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) integrált közösségi és szolgáltató tér: e rendeletben kötelezõen elõírt, valamint az integrált közösségi és szolgáltató tér (a továbbiakban: IKSZT) címbirtokosa által választott, a címbirtokosi okiratában jóváhagyott szolgáltatások
együttese;”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés g)–j) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„g) nonprofit szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet a pártok és szakszervezetek
kivételével, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény szerinti közalapítvány, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján létrehozott nonprofit gazdasági társaság, valamint a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. számú melléklet 599. pontja szerinti egyéb jogi személyiségû nonprofit szervezet;
h) egyházi és belsõ egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. §-a szerinti jogi személy;
i) mûködési kiadások elszámolási idõszaka: egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal megnyíló, a 11. § (1) bekezdésében meghatározott azon kifizetési kérelem benyújtási idõszakok közötti idõszak, melyben az ügyfél
mûködési kiadást számol el a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási idõpontját követõen az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt;
j) támogatás idõarányos része: a támogatási határozattal rendelkezõ címbirtokos, mint ügyfél részére valamennyi beruházási kifizetési kérelmére kifizetési határozattal jóváhagyott összes beruházási támogatás összegének 1/60-ad
része, illetve mûködési támogatás esetén valamennyi mûködési kifizetési kérelmére kifizetési határozattal jóváhagyott összes mûködési támogatás 1/36-od része és a kötelezettségnemteljesítésével érintett hónapok számának szorzata;”
(3) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ n)–t) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„n) agrár-, vagy vidékfejlesztés területén tevékenykedõ szakmaiszervezet képviselõje: az IKSZT mûködési területén agrár-, vidék-, vagy közösségfejlesztéssel összefüggõ gyakorlati és fejlesztõ tevékenységet végzõ szakember, szaktanácsadó, az agrár- vidékfejlesztési szakigazgatási szervezetek, köztestületek, gazdasági és szakmai kamarák, tudástranszfert biztosító, innovációs és szakmai szervezetek munkatársa, LEADER Helyi Akciócsoport tagja vagy LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezetének tagja;
o) ifjúsági információs pont szolgáltatás: olyan alapellátás jellegû humánszolgáltatás, amelynek elsõdleges célja a fiatalok számára térítésmentes információ- és segítõ szolgáltatásnyújtás;
p) IKSZT szolgáltatási- és programterv: az IKSZT kötelezõ és vállalt szolgáltatásainak igényfelmérésen alapuló naptári félévre meghatározott ütemezési terve, amely tartalmazza a szolgáltatásokhoz kötõdõ közösségi programok
összességét, segíti azok megvalósítását, s alapját képezi a mûködéssel kapcsolatos ellenõrzéseknek;
q) IKSZT szolgáltatás-tervezési felület: a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) által üzemeltetett, az IKSZT címbirtokos szervezet IKSZT szolgáltatási- és programtervének
elkészítésére, feltöltésére, ellenõrzésére alkalmas online felület, amely egyben elsõdleges kommunikációs csatorna az IH, a NAKVI és az IKSZT címbirtokosok között;
 
r) szakmai beszámoló: az ügyfél által az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az IKSZT szolgáltatási- és programterv alapján megvalósított tevékenységérõl a NAKVI részére a szakmai beszámolási idõszakra vonatkozóan
negyedévenként elkészített és elektronikus úton benyújtott beszámoló;
s) szakmai beszámolási idõszak: az a beszámolással érintett naptári negyedév, amely idõszakról az ügyfél elkészíti a szakmai beszámolóját;
t) teljesítésigazolás: a NAKVI által kiállított, a szakmai beszámoló értékelésérõl szóló, az IKSZT címbirtokosság alapján az ügyfelet terhelõ szakmai kötelezettségek teljesítését igazoló okirat.”
2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkezõ települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet,
valamint egyházi és belsõ egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult.”
3. § (1) Az R. 5. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt az IKSZT mûködtetésére legfeljebb 6 500 000 forint elszámolható kiadás használható fel, azonban erre irányuló kifizetési kérelem legkésõbb
a Vhr. 17. § (3) bekezdésében meghatározott idõpontig nyújtható be.”
(2) Az R. 5. § (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(14) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt tevékenységek kiadásaira irányuló utolsó kifizetési kérelem benyújtásának napjától számított öt évig tart abban az esetben is, ha az ügyfél a 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatásra nem jogosult.”
4. § (1) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt köteles az alábbi szolgáltatásokat a (7)–(14) bekezdésekben
meghatározott módon és alkalommal korlátozás- és térítésmentesen nyújtani:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont mûködtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont mûködtetése, fiatalok közösségi szervezõdésének és részvételének támogatása;
c) közmûvelõdési programok szervezése;
d) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elõsegítése;
e) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
65. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános könyvtár mûködtetése vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelése, vagy – kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétõl eltérõ
helyszínen nyilvános könyvtári ellátás elérhetõ – olvasósarok mûködtetése;
f) közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy teleházként, vagy e-Magyarország pontként.
(2a) Amennyiben a (2) bekezdésben szereplõ szolgáltatások a program jellegébõl adódóan az IKSZT megvalósulási helyszínen nem valósíthatók meg, akkor attól eltérõ helyszínen, de kizárólag az ügyfél által történõ szervezésben
megvalósíthatók.”
(2) Az R. 7. § (6)–(12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a nyitvatartási idõt meghirdetni és kifüggeszteni.
A nyitva tartásnak legalább az alábbiak szerint, a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve kell megvalósulnia:
a) a hét 5 napján, amelybõl legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie;
b) napi 6 órában, amelynek magában kell foglalnia a 16.00–18.00 óra közötti idõszakot, valamint havonta legalább egy alkalommal a 18.00–21.00 óra közötti idõszakot is;
c) az IKSZT nyitvatartási ideje nem lehet rövidebb az ügyfél által a támogatási kérelemben vállalt nyitvatartási idõnél, azonban az ügyfél ünnepnapokon a vállalt, vagy meghirdetett nyitva tartástól eltérhet.
(7) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási idõszakonként legalább három alkalommal agrár-, vagy vidékfejlesztési területen tevékenykedõ szakmai szervezet
képviselõje által lebonyolítandó elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, fogadóóra programlehetõségek közül legalább egyet megszervezni.

 

(8) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási idõszakonként legalább három alkalommal a 12–29 éves korosztály számára az õ igényeikre alapozva, a fiatalok aktív részvételével kialakított programot szervezni az alkotótábor, diszkó, erdei iskolai programok, ifjúsági fesztivál, ifjúsági klub, ifjúsági tábor, ifjúsági találkozó, képzés, kirándulás, koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti programok, nyári egyetem, önismereti program, önkéntes programok, önsegítõ csoport, sportprogramok, szakkör, tanfolyam, tréning, vetélkedõ program, kézmûves foglalkozások lehetõségek közül.
(9) A (2) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási idõszakonként legalább három alkalommal szabadidõs, illetve közmûvelõdési programot szervezni, amely lehet
amatõr mûvészeti klub, alkotótábor, felnõttképzési program, fesztivál, filmvetítés, hagyományõrzõ program, ismeretterjesztõ elõadás, kiállítás, koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti programok, népfõiskola, önképzõkör, szakkör, színházi elõadás, tanfolyam, tréning, színház-, mozi-, kiállítás-, illetve múzeumlátogatás.
(10) A (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles két szakmai beszámolási idõszak alatt legalább egy alkalommal a vállalkozások mûködtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi,
számviteli, adózási és egyéb üzletviteli, gazdálkodási ismeretekrõl szóló tájékoztató programot elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra keretében megszervezni.
(11) A (2) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási idõszakonként legalább egy alkalommal könyvtári és információs szolgáltatások használatával, elõnyeivel,
lehetõségeivel, illetve a könyvtárban megtalálható szellemi – irodalmi, tudományos – értékek terjesztésével kapcsolatos tájékoztató programot, elõadást, képzést, klubot, szakkört, tanfolyamot, valamint olvasókultúra fejlesztõ
programot szervezni.
(12) A (2) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles szakmai beszámolási idõszakonként legalább egy alkalommal a digitális írástudás elterjesztésével, vagy az internet használatával
kapcsolatos programot elõadás, képzés, tanfolyam vagy klub keretében megszervezni.”
(3) Az R. 7. §-a a következõ (14)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség kezdetétõl számított 8 munkanapon belül az üzemeltetési kötelezettség megkezdésérõl a NAKVI-t értesíteni.
(15) A (2) és (2a) bekezdésben és a (7)–(12) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén, az elõírt alkalmakon felül az adott szolgáltatásokat az ügyfél térítés ellenében is nyújthatja.
(16) A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, a beruházás vagy fejlesztés tárgyát – a fenntarthatóságának biztosítása érdekében – az ügyfél a kötelezõen elõírt, valamint vállalt
szolgáltatásainak teljesítését követõen bérbe adhatja. Ennek során az ügyfélnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a tevékenység megfeleljen az 1. § szerint meghatározott céloknak.
(17) A (15)–(16) bekezdés szerinti tevékenységek a (6) bekezdésben meghatározott nyitvatartási idõben is végezhetõk, azonban azok nem korlátozhatják az ügyfél kötelezõen ellátandó, és vállalt szolgáltatásainak nyújtását.
(18) A (15)–(16) bekezdés szerinti tevékenységekrõl külön nyilvántartást kell vezetni, az abból befolyt bevételek kizárólag az IKSZT mûködtetésére vagy fejlesztésére fordíthatók.”
5. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az ügyfél – amennyiben címbirtokosi okiratában vállaltan szerepel – az alábbi szolgáltatásokat köteles
a (2) bekezdés d)–l) pontjaiban meghatározott módon és alkalommal nyújtani az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt:
a) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
b) helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
c) az iskolai felzárkózást segítõ, a középiskolai tanulmányokra felkészítõ, tanítási idõn túli tankör megvalósítása
6–18 éves gyermekek és fiatalok számára;
d) a gyermekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelõtti szabadidõs, fejlesztõ programok megvalósítása;
e) egészségfejlesztési programok megvalósítása;
f) üzlethelyiség vagy üzlethelyiségek kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében;
 
g) postai szolgáltatás nyújtása kizárólag azokon a településeken, ahol a Magyar Posta Zrt.:
ga) a postai szolgáltatást a Postapartner Program keretében vállalkozásba való kiszervezés útján kívánja mûködtetni, és a meghirdetett pályázatra jelentkezõ IKSZT címbirtokos vagy együttmûködõ partnere a postai szolgáltatás
üzemeltetési jogát elnyerte, a Magyar Posta Zrt.-vel szerzõdést kötött, vagy
gb) a postai szolgáltatás IKSZT keretében történõ üzemeltetéséhez a Magyar Posta Zrt. egyéb módon, írásos együttmûködéses formában hozzájárulását adta;
h) elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása – közháló végpont kialakítása;
i) Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat – munkaerõpiaci információs pont kialakítása.
(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben szereplõ szolgáltatások a program jellegébõl adódóan az IKSZT megvalósulási helyszínen nem valósíthatók meg, akkor attól eltérõ helyszínen, de kizárólag az ügyfél által történõ szervezésben
megvalósíthatók.”
(2) A R. 8. § (2) bekezdés d)–h) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az ügyfél a címbirtokosi okiratban szereplõ szolgáltatások nyújtása érdekében az alábbi feltételeket köteles teljesíteni:]
„d) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõ 18 hónapon belül egy, az ügyféltõl eltérõ helyi civil szervezet vagy nem formális közösség létrejöttét, mûködését
segíteni, amelyet a tagok nyilatkozatával köteles igazolni, vagy már mûködõ, az ügyféltõl eltérõ helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára két szakmai beszámolási idõszak alatt legalább egy alkalommal
a mûködésükkel kapcsolatos elõadást, képzést, tanfolyamot, tréninget vagy tanácsadást tartani;
e) az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az IKSZT megvalósulási helyszín valamely helyiségét a mûködés megkezdését követõen legkésõbb a harmadik hónaptól kezdõdõen az ügyféltõl eltérõ helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátani, amelyet az ügyfél az adott szervezettel kötött megállapodással köteles igazolni;
f) az (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási idõszakonként legalább hat alkalommal, a tanórán kívül, az iskolai felzárkózást segítõ, a középiskolai tanulmányokra felkészítõ
tankört, vagy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján elismert egyház által hit- és erkölcstanítást tartani;
g) az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási idõszakonként legalább hat alkalommal a 0–5 éves korosztályú gyerekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, fejlesztõ programot megvalósítani;
h) az (1) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási idõszakonként legalább egy alkalommal egészségfejlesztési programot vagy egészségügyi szûrõvizsgálatot szervezni;”
(3) A R. 8. § (2) bekezdés j)–l) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az ügyfél a címbirtokosi okiratban szereplõ szolgáltatások nyújtása érdekében az alábbi feltételeket köteles teljesíteni:]
„j) az (1) bekezdés g) pontja szerinti postai szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan helyiség biztosítása;
k) az (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan két szakmai beszámolási idõszak alatt legalább egy alkalommal az elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatással, annak használatával, vagy egyéb,
az elektronikus közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatos programot szervezni, amely lehet elõadás, képzés, tanfolyam;
l) az (1) bekezdés i) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan szakmai beszámolási idõszakonként legalább egy alkalommal a munka világával kapcsolatos elõadást, tanfolyamot, tájékoztató rendezvényt szervezni.”
(4) Az R. 8. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és egyidejûleg a § a következõ (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ügyfél a 7. § (2) bekezdés és az (1) bekezdés szerinti címbirtokosi okiratban feltûntetett szolgáltatásainak ellátása érdekében köteles:
a) munkavállalót alkalmazni az alábbiak szerint:
aa) legalább egy fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott, legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ személyt kell alkalmazni, vagy
ab) legalább két fõ részmunkaidõs, legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ személyt kell alkalmazni;
ac) az aa) és ab) alpontban foglaltaktól eltérõen 2012. szeptember 1. után új munkavállalóként kizárólag legalább
érettségi vizsgával rendelkezõ munkavállaló alkalmazható;

 

b) a nyitva tartásnak megfelelõ módon a helyettesítés rendjérõl gondoskodni;
c) legalább egy fõ munkavállaló részére képesítés megszerzését biztosítani, amely képzést a munkavállaló legkésõbb
a munkába állást követõ fél éven belül köteles megkezdeni, a képzés elvégzésérõl kiállított igazolást legkésõbb az iratõrzési kötelezettség végéig megõrizni.
(7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti képzés az alábbi formákban valósulhat meg:
a) e-Tanácsadói képzés formájában, vagy
b) a NAKVI által indított, a 6. számú mellékletben meghatározott és tartalmilag részletezett képzés elvégzésével.
(8) Az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség teljes idõszakára vonatkozóan köteles:
a) minden naptári félévre vonatkozóan a 7. § (2) bekezdés, illetve a 7. § (7)–(13) bekezdés, valamint az (1) bekezdésnek, illetve a (2) bekezdés d)–l) pontjának megfelelõ naptári félévre vonatkozó IKSZT szolgáltatási- és programtervet (a továbbiakban: programterv) készíteni. Az elsõ programterv elkészítése és a NAKVI részére jóváhagyás céljából történõ megküldése az üzemeltetési kötelezettség megkezdésétõl számított 30 napon belül esedékes, idõtartama a naptári félév végéig érvényes, a továbbiakban az elsõ naptári félévre vonatkozó programtervet a tárgyévet megelõzõ év november 30., illetve a második naptári félévre vonatkozó programtervet tárgyév május 31. napjáig az
IKSZT szolgáltatás-tervezési felületen elkészítve a NAKVI részére jóváhagyás céljából megküldeni, amely programterv
az alábbiakat tartalmazza:
aa) a 7. § (2) bekezdésének és az (1) bekezdésnek megfelelõ, tervezett közösségfejlesztõ és közösségi programok
(a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,
ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való
besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,
ac) közösségi programok tervezett idõpontját év, hónap, nap formátumban, a résztvevõk tervezett számát,
a célcsoport megnevezését és a program céljának rövid leírását,
ad) a közösségi programok megvalósítása során a programtervtõl való eltérés esetén figyelemmel lenni a 7. § és
a (2) bekezdés szerinti követelményekre;
b) a programterv teljesítését, a közösségi programok tényleges megvalósulását legkésõbb a beszámolási idõszak utolsó napjának végéig dokumentálni, amely tartalmazza az alábbiakat:
ba) a közösségi programok megnevezését,
bb) az egyes közösségi programokra vonatkozóan a 7. § (2) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és programtípusba való besorolást, a program idõpontját év, hónap, nap formátumban, a résztvevõk számát, a program eredményének rövid leírását,
bc) a közösségi programokon a résztvevõk nevét, aláírását tartalmazó önkéntesen aláírt jelenléti ívet, a 7. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódó statisztikát, amely
a szolgáltatást igénybevevõk becsült életkorát, az igénybe vett szolgáltatás-, és programtípus besorolását, valamint idõpontját tartalmazza, annak hitelességét az ügyfél, vagy a foglalkoztatott aláírásával kell igazolni,
bd) három darab, a közösségi programokról készített, a program különbözõ jellegzetes elemeit bemutató, a beszámolóban dátummal beazonosítható fényképfelvételt,
c) a feladatait a NAKVI-val kötött szakmai együttmûködési megállapodás alapján végezni,
d) az IKSZT mûködésével összefüggõ dokumentumokat, iratokat elkülönítve nyilvántartani, azt az üzemeltetési idõszak alatt, valamint a dokumentumok, iratok típusától függõen a vonatkozó jogszabályok szerint, valamint az elõírt
határidõ végéig megõrizni, azokba az IH, valamint a NAKVI képviselõje részére a betekintést biztosítani,
e) valamely szolgáltatás ellátását, személyi változást, vagy az ügyfél, mint IKSZT címbirtokos szervezet jogi változásának bekövetkezését, a változás bekövetkezésétõl számított 10 munkanapon belül, a változást igazoló
dokumentumok ügyfél által hitelesített másolatának egyidejû megküldésével a NAKVI részére bejelenteni,
f) a foglalkoztatottak aláírásával igazolt, a munkavégzés idejét tartalmazó, jelenléti ívet naprakészen vezetni.
(9) A (7) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt képzések megszerzése helyettesíthetõ legfeljebb 10 éve megszerzett fõiskolai, vagy egyetemi felsõfokú végzettséggel, amelynek hitelesített oklevélmásolatát az ügyfélnek meg kell
küldenie a NAKVI részére. A NAKVI a megküldött dokumentumok alapján igazolást állít ki az ügyfél részére, amelyet az ügyfél az iratõrzési kötelezettség végéig köteles megõrizni.
(10) A (7) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt képzés megkezdésérõl az ügyfél a munkavállaló munkába állását követõ fél éven belül köteles a NAKVI felé jelenteni arról, hogy a munkavállaló a képzési kötelezettségeit határidõn
belül megkezdte.”
 
6. § Az R. 11. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kifizetési kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatokat;
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat;
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat;
d) az elszámolni kívánt kiadásokra vonatkozó adatokat;
e) az elszámolni kívánt kiadások indokoltságát alátámasztó információkat;
f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információkat;
g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó információkat;
h) a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információkat;
i) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl;
j) az ügyfél cégszerû aláírását.
(3) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti mûködési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelemhez
a (2) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell:
a) az elsõ kifizetési kérelemhez, illetve a további munkaszerzõdések megkötését követõ elsõ kifizetési kérelemhez a foglalkoztatottal kötött munkaszerzõdés másolatát;
b) 8. § (7) bekezdés a) pontja szerinti az elszámolási idõszakot tartalmazó féléves programtervet;
c) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló idõszakra vonatkozóan a 8. § (7) bekezdés f) pontja szerinti jelenléti ívek másolatát.”
7. § Az R. a következõ 11/B. §-sal és a hozzá tartozó alcímmel egészül ki:
„Szakmai beszámoló készítése és benyújtása
11/B. § (1) Az ügyfél a szakmai beszámolási idõszak utolsó napját követõ 5 munkanapon belül köteles szakmai beszámolót benyújtani a NAKVI részére, a 8. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott programterv adott idõszakra
vonatkozó megvalósításáról. A szakmai beszámolók 2013-ban, valamint azt követõen évente 
a) január 5-ig,
b) április 5-ig,
c) július 5-ig, valamint
d) október 5-ig nyújthatók be.
(2) A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
a) a 8. § (8) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásnak a beszámolás alapjául szolgáló idõszakra vonatkozó kivonatát;
b) a beszámolás alapjául szolgáló idõszakra vonatkozóan a 8. § (8) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti jelenléti ívek ügyfél által hitelesített, az eredetivel mindenben megegyezõ másolatát;
c) a beszámolás alapjául szolgáló idõszakra vonatkozóan a 8. § (8) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fényképfelvételeket;
d) a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás mûködtetése esetében a létrejövõ civil szervezet, nem formális közösség tagjainak nyilatkozatát a megalakulásról.
(3) Az ügyfél, amennyiben a 8. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti engedéllyel rendelkezik, úgy köteles annak megszerzését követõ szakmai beszámolási idõszakban az engedélyt igazoló dokumentumot a szakmai beszámolóhoz
csatolni.
(4) A szakmai beszámolók ellenõrzését a NAKVI végzi, az ellenõrzés eredményérõl teljesítésigazolást állít ki, amelyet megküld az ügyfél, valamint MVH és az IH részére.
(5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy a szakmai beszámolókhoz kapcsolódóan jogkövetkezményt kell alkalmazni, akkor valamennyi szakmai beszámolási idõszak
alkalmával a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakat kell alkalmazni. A NAKVI által az MVH felé benyújtott teljesítésigazolás alapján a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkövetkezményt az MVH alkalmazza.”
8. § Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) Ha az ügyfél a 7. és 8. § szerinti kötelezettségeinek határidõben és teljeskörûen nem tesz eleget és azt felszólításra sem pótolja, akkor:
a) az elsõ kötelezettségszegés esetén a kötelezettségszegés megállapításáig kifizetett, a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része 3%-ának megfelelõ támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül,

 

b) a második kötelezettségszegés esetén a kötelezettségszegés megállapításáig kifizetett a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része 10%-ának megfelelõ támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül,
c) a harmadik és minden további kötelezettségszegés esetén a kötelezettségszegés megállapításáig kifizetett a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része 20%-ának megfelelõ támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül.
(2) Ha az ügyfél az üzemeltetési idõszak alatt nem teljesíti a 7. és 8. § szerinti kötelezettségét, akkor az IKSZT címe felfüggesztésre kerül.
(3) Az IKSZT cím felfüggesztése esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és mûködési kiadás
2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti idõarányos részének 20%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(4) Az IKSZT cím visszavonása esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és összes mûködési elszámolható kiadás 100%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(5) Az IKSZT cím felfüggesztésérõl és visszavonásáról az MVH javaslatára az IH dönt.”
9. § Az R. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.
10. § Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdése.
11. § Az R. a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
 
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter